În atenția cetățenilor! DESPRE TICHETELE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită oricând pe  parcursul anului şcolar curent – copiii pot fi înscrişi la grădiniţă şi înainte să împlinească vârsta de 3 ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în care împlinesc vârsta de 3 ani;
b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după data de 1  septembrie a anului şcolar curent, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale metodologiei de înscriere în învăţământul primar;
c) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori  nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,   adică  284 lei .
Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care  beneficiarul îndeplineşte criteriile de eligibilitate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă.
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere   se întocmesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia
Cererea de participare în program poate fi făcută în termen de 30  de zile de la înscrierea copilului la grădiniţă, iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă definite la art. 5 din lege, dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege.
Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică  faţă de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul de familie.
În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia  familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:
a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;
b) certificatul de căsătorie;
c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi  protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată  preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la  art. 2 lit. c) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional.
Cererile, însoţite de documentele  justificative, se depun de reprezentantul familiei la primăria unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, până la data de 20 decembrie a fiecărui an calendaristic. Pentru anul şcolar 2015-2016 cererile, însoţite de documentele justificative, se pot depune până la data de 30 aprilie 2016.
Cererile depuse după termenele prevăzute mai sus nu se mai iau  în considerare. Pentru solicitarea dreptului, reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului depune o nouă cerere pentru anul şcolar următor, cu încadrarea în termenele reglementate.
Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.
La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se exceptează următoarele:
a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza   Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de   Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c) ajutorul social acordat în baza   Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, alocaţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agricole din fonduri  publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar  destinate exclusiv susţinerii educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile   Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată;
g) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a  participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori ocazional din partea  unor persoane fizice sau juridice ori de la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.
Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la alin. (1),  inclusiv cele exceptate conform alin. (2), se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.
În cazul familiei sau persoanei singure care locuieşte şi  gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.
În cazul în care nu se poate determina partea ce revine de drept, solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.
Primăria Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.