Măsuri pentru protejarea albinelor la aplicarea tratamentelor fitosanitare

În baza Ordinului comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide , a Legii nr. 383/ 2013 a apiculturii şi a OG.4/1995 actualizată, vă comunicăm obligaţiile ce revin celor implicaţi în această acţiune.
Obligariile
producătorilor agricoli
Producătorii agricoli care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare CU pesticide au următoarele obligaţii:
– să înştiinţeze în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, consiliile locale pe teritoriul cărora se găsesc suprafeţele ce urmează a fi tratate, precum şi cele ale căror limite teritoriale se află la mai puţin de 5 km de aceste suprafeţe. trebuie specificat:
■ locul tratamentului;
• data inceperli şi durata tratamentului;
• denumirea produsului folosit şi remanenţa acestuia;
• metoda de aplicare şi mijlocul cu care se execută;
– să efectueze tratamente cu insecticide numai pe timp liniştit, fără vânt şi numai asupra culturilor auricule entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în stadiul de înflorire, iar pentru situaţii excepţionale se vor utiliza numai produsele de protecţia plantelor care manifestă selectivitate faţă de insectele polenizatoare (albine şi bondari),în conformitate cu O.G.4/1995 actualizată, art.27:
În scopul reducerii riscului de impact asupra sănătăţii oamenilor şi a animalelor, precum şi pentru protecţia albinelor şi a mediului înconjurător, sunt interzise:
-aplicarea tratamentelor la plante melifere,cât şi la cele care îşi realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine,în perioada înfloritului.Unele tratamente se pot face numai în cazuri deosebite, cu aprobarea şi sub controlul oficiilor fitosanitare,al filialei silvice şi al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului; Ncrespectarea acestui articol constituie contravenţie sancţionată cu amendă conform art.31 ,pct.4.lit.g: sau amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:
– aplicarea tratamentelor la plantele melifere, precum şi la cele care îşi realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada înfloritului, fără aprobare.
O mare atenţie trebuie să acorde şi fermierii care seamănă seminţe tratate cu produse de protecţie a plantelor din specia nennicotinoidelor.În acest sens, fermierii au şi obligaţia de a anunţa Primăria şi Oficiul Fitosanitar judeţean precum şi de a semnaliza cu plăcuţe de avertizare parcelele respective (vezi articolul respectiv).
Consiliile locale vor lua măsuri pentru anunţarea în scris sau telefonic, cu cel puţin 24 ore înainte. a tuturor culturilor care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală situate în raza teritorială a localităţii, precum şi circumscripţia sanitar-veterinară, despre locul, data începerii şi mijloacele cu care se execută tramentele cu insecticide.
Obligaţiile apicultorilor
– să comunice autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află stupina, locul de amplasare al acesteia, perioada utilizării vetrei de stupină, numărul familiilor de albine, sediul sau adresa deţinătorului de stupi, asigurând evidenţa acestora, dar şi protecţia familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare;
– să închidă sau să indeparteze la o distanţă de peste 5 km de suprafeţele supuse tratamentului, familiile de albine, atunci când au fost înştiinţaţi. Intervalul de timp în care este necesar ca familiile de albine să fie închise sau îndepărtate, poate fi de 48 ore la erbicide şi insecticide,24 ore la fungicide şi acaricide.
– să sesizeze imediat în scris circumscripţia sanitar-veterinară în cazul producerii intoxicaţiilor la familiile de albine situate în raza teritorială a localităţii, precum şi circumscripţia sanitar-veterinară, despre locul, data începerii şi mijloacele cu care se execută tramentele cu insecticide.

Both comments and pings are currently closed.