În atenția fermierilor

ACTE NECESARE IN VEDEREA OBŢINERII SCHEMELOR DE PLĂŢI CARE SE APLICĂ ÎN AGRICULTURĂ ÎN CAMPANIA 2015
– original şi copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
-procura notarială în cazul mandatarii altei persoane în vederea depunerii cererii de sprijin şi C.l./B.l. copie şi original al mandatarului;
-acte doveditoare privind dreptul de proprietate al celui care solicită sprijin, respective: -C.F. (actualizat); -titlu de proprietate;
-contracte dc vânzare-cumpărare autentificate (notariale);
-sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile (copii şi original); -în cazul în care nu se deţine acte de proprietate se vor depune documente justificative ale dreptului de utilizare/folosinţă precum;
-contract de arendă ănsoţit de tabel centralizator al contactelor de arendă vizat de primărie;
-contracte de închiriere, vizate cu dată certă ;
-contract de comodat, vizate cu dată certă;
-contract de concesiune, vizate cu dată certă;
-contract de asociere, vizate cu dată certă;
-contract în participaţiune, vizate cu dată certă,
-adeverinţă de la registrul agricol în conformitate cu legislaţia în vigoare privind gestionarea registrelor agricole (să conţină parcelele, categoria de folosinţă blocurile fizice precum ţi înscrierea corectă a dreptului de utilizare în proprietate sau primită etc.) ATENŢIE: adeverinţele incomplete nu sunt acceptate, -dovada cont bancar activ pentru cei care depun pentru prima dată sau şi-au schimbat contul bancar.
PENTRU CEI CARE SOLICITĂ AJUTOARE NAŢIONALE TRANZITORII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC A.N.T.Z.
– original şi copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte dc identitate/buletin de identitate/paşaport;
– adeverinţă emisă, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile, de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi, cu excepţia cazurilor în care la data eliberării adeverinţei nu există bovine/ovine/caprine în exploataţie;
– copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema prevăzută la art. 57 lit. b), în cazul exploataţiilor nou înfiinţate, prevăzute la art.60 alin.(4) şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii 2013 şi 2014;
– copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014- 2015 pentru fermierii care au solicitat AMTZ pentru schema prevăzută la art. 57 lit. a), precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct, în cazul fermierilor nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte prevăzuţi la art.59 alin.(2) sau care nu au depus cereri în anii 2013 şi 2014;
– pentru vaca din rase de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;
– pentru vaca metisă cu rasă de carne, copia buletinului de însămânţări artificiale al mamei sau a adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pentru gestaţia din care provine vaca metisă, în care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;
– pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia unuia dintre următoarele documente: certificate de origine al tineretului care să ateste rasa de carne a acestuia sau bulletin de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă natural pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne.
– copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită sprijin voluntar cuplat;
– adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicită asprijin voluntar cuplat, în Registrul genealogic al rasei.
-dosar cu şină;
Nota; întrucât față de actele solicitate, pot apărea modificări în raport de cele prezentate mai sus, completărille se vor solicita ulterior, cu ocazia depunerii cererii de sprijin.

Both comments and pings are currently closed.