Înscrierile în Registrul Agricol, obligativitate pentru cetățeni

În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019.
Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.
Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie
Pentru efectuarea unei declaraţii complete care să conţină datele conform formularului Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră documente şi să fiţi în măsură a furniza date, după caz, privind:
– cartea de identitate/buletinul de identitate, sau certificatele de stare civilă, după caz, pentru toate persoanele ce compun gospodăria;
– documente şi informaţii privind terenurile deţinute în proprietate, identificate pe parcele, tarlale, intravilan, extravilan, număr cadastral, număr carte funciară, vecinătăţi , categoria de folosinţă, nr. bloc fizic şi titularul dreptului de proprietate;
– informaţii privind: suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii(din terenul proprietate, arendat, cote-părţi, etc);
– numărul de pomi fructiferi – în livezi şi răzleţi – pe specii şi soiuri; – documente şi/sau informaţii privind animalele domestice deţinute la începutul anului,pe specii, grupe de vârstă şi sex;
– documente şi/sau informaţii privind construcţiile deţinute pe raza localităţii(suprafaţa, materialele din care sunt construiţi pereţii, anul dării în folosinţă);
– Informaţii privind producţia vegetală şi animală obţinută.
În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face pe baza declaraţiei date sub semnătura proprie de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:
– a) în faţa secretarului comunei;
– b) în faţa notarului public;
– c) la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României /dacă e cazul).
Termenele la care se efectuează declararea şi înscrierea anuală a datelor în Registrul agricol sunt următoarele:
a) 5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) 1 – 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, ori în cazul în care au intervenit modificări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.
Se completează la începutul fiecărui semestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în localitate şi/sau în proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localităţii, şi pentru persoanele fizice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin animale pe raza localităţii: perioada de completare este 5- 20 din luna imediat următoare semestrului ce s-a încheiat.
Vă informăm că declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum şi nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă potrivit reglementărilor în vigoare.
Vă aşteptăm cu interes pentru realizarea acestui raport de autoritate, cooperare şi prestaţie între administraţia publică locală şi persoanele obligate să declarare în registrul agricol. Informații suplimentare găsiți la sediul Primăriei.
Primăria Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.