ANUNT! Primăria comunei Secusigiu organizează concurs.

Primăria comunei Secusigiu organizează concursul pentru ocuparea pe durată nedeterminată a două funcții contractuale de executie, vacante la nivelul Compartimentului Impozite și Taxe din cadrul Aparatului Propriu de Specialitate al primarului comunei Secusigiu.

Data, ora și locul organizării probei scrise: 30.07.2014 ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei Comunei Secusigiu.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 02.07.2014, orele 14:00, iar comunicarea privind dosarele admise se va face în 05.07.2014, orele 12:00 prin afișarea la avizierul Primăriei comunei Secusigiu.

 

 

Denumirea posturilor vacante:

 

–          Inspector, gr IA cu atribuții de casier (1 post)

–          Inspector I, cu atribuții de casier (1 post)

 

Condiții generale și specifice necesare pentru ocuparea posturilor:

 

–          cetățenie română

–          capacitate deplină de exercițiu

–          are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează

–          studii universitare de licențî ansolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

–          vechime în specilitatea financiar-contabilă minim 5 ani pentru postul de inspector IA și respectiv 1 an pentru postul de Inspector I

–          cunoștințe operare calculator nivel avansat

 

Probele stabilite pentru conscurs:

 

– selecția dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– interviu

 

Condițiile de desfășurare a concursului:

 

–          pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la registratura Primăriei Comunei Secusigiu (Comuna Secusigiu, nr 275, județul Arad) până în data de 02.07.2014

–          data, ora și locul organizării probei scrise: 30.07.2014 ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei Comunei Secusigiu.

 

 

Bibliografie

 

–          Legea nr. 215/2001 republicată a administrației locale, cu modificările și completările ulterioare

–          Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului constractual din autoritățile și instituțiile publice

–          Legea nr. 53/2003 Codul muncii repubplicată cu modificările și completările ulterioare

–          Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare

–          Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul IX- impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare

–          HG. Nr. 44/2004- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003, privind Codul Fiscal, Titlul IX- impozite și taxe locale, cu modificările și completările ulterioare

–          OG. Nr 92/2003 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare

–          HG. Nr 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG. Nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare

 

Dosarul de Concurs

 

  1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, și/sau în specialitatea financiară;
  5. Cazierul judiciar
  6. Adeverință medicalp care să ateste starea de sănptate corespunzătoare
  7. Curriculum vitae

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este 02.07.2014, orele 14:00, iar comunicarea privind dosarele admise se va face în 05.07.2014, orele 12:00 prin afișarea la avizierul Primăriei comunei Secusigiu.

Both comments and pings are currently closed.