Curățenia de primăvară, o preocupare pentru toată lumea

Așa cum, în fiecare primăvară, orice gospodar îşi face ordine în propria gospodărie, aşa şi noi, administraţia publică locală, încercăm să gospodărim cât mai bine perimetrul comunei. Astfel, s-au luat măsuri pentru curăţenia centrului comunei, a zonelor limitrofe drumurilor județene, precum și a spațiilor verzi ce aparțin domeniului public.
Ca și administrație locală, depunem toate diligențele necesare pentru a întreține perimetrul comunei, intevenind pentru menținerea unui aspect cât mai plăcut al domeniului public, fiind întreprinse o serie de acțiuni specifice: cosirea ierbii, întreținerea spațiilor verzi și a arbuștilor ornamentali, văruirea pomilor de pe domeniul public etc.
Cum ne aflăm în apropierea Sărbătorii Pascale, acum este necesar ca și fiecare cetățean să se preocupe de curățenia de primăvară, ținându-se cont de anumite uzanțe specifice, prin care să încercăm împreună să menținem o comună curată.
De aceea, fiecare cetăţean trebuie să înţeleagă şi să respecte anumite reguli de conviețuire:
– să-şi facă curat în faţa locuinţei;
– să nu depoziteze utilaje agricole, materiale de construcţii sau orice alte materiale în fata locuinţei;
– să repare podeţele din faţa caselor şi să cureţe şanţurile pentru a asigura scurgerea apelor de ploaie;
– să nu arunce resturi nefolositoare în gospodărie pe câmp, la marginea uliţelor sau la marginea localităţii
-să asigure văruitul pomilor din fața propriei gospodării etc.
Doar împreună, prin colaborarea dintre administrația publică locală și cetățeni, putem avea o comună curată!
Ținând cont de cele expuse anterior, vă prezint și Hotărârea Consiliului Local care reglementează regimul sancțiunilor aplicate celor ce nu respectă regulile de curățenie din comuna Secusigiu.
Vom achiziționa înclusiv camere de supraveghere pe care le vom monta pentru a surprinde cetățenii care nu respectă aceste regului de conduită civică și aruncă gunoiul anapoda prin comună!
Viceprimar, Delamarian Flavius

HOTRĂRÂREa  nr. 19
Din 28 februarie 2013
privind aprobarea Planului de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii, de păstrare a ordinii şi curăţeniei localităţii
ART 3.1. In vederea asigurarii climatului de ordine si liniste publica in comuna Secusigiu  pentru promovarea unor relatii civilizate în viaţa cotidiană – în care cetăţenii comunei au obligaţia de a avea un comportament civic şi moral în spiritul normelor de conveţuire socială şi al tuturor actelor normative care reglementeaza  materia.
2. Constituie contraventie săvârşirea oricăror fapte , dacă nu sunt comise în aşa fel încât să constituie infracţiune potrivit legii penale.
3. Savârşirea urmatoarelor  fapte  sau omisiuni constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda :
1.neasigurarea stării de curăţenie permanentă în incinte, pe terenurile deţinute cu orice titlu, precum şi pe căile de acces.
2.neîntretinerea permanenta a curaţeniei străzilor şi trotuarelor din jurul incintelor, caselor particulare, în fata magazinelor de desfacere, a birourilor  sau spatiilor verzi folosite de agenti economici,  de particulari, asociatii de locatari şi a zonelor verzi aparţinătoare acestora.
3.aruncarea gunoiului menajer pe domeniul public sau în orice alte locuri decât cele amenajate pentru acest scop.
4.necurăţirea de catre cei ce folosesc imobile cu orice titlu, a zăpezii şi gheţii de pe trotuare şi rigolele de scurgere din faţa imobilelor, imediat după depunere.
5.depozitarea îngrăşamintelor chimice sau oricăror produse poluante în apropierea surselor de apă sau în alte locuri unde pot deteriora sau distruge mediul inconjurator,
6.parcarea pe trotuar a oricărui vehicul
7.racordarea reţelei de apă menajera la canalul pluvial,
8.neluarea măsurilor de prevenire şi stârpire a rozătoarelor în gospodăriile proprii sau în sediile deţinute cu orice titlu.
9.circulaţia animalelor – bovine, ovine, cabaline, caprine, porcine , fără însoţitor.
10.poluarea şi murdărirea căilor publice a rigolelor de scurgere prin dejectii si gunoaie, depozitarea pe domeniul public a mărfurilor, ambalajelor care  afectează aspectul estetic sau care împiedică desfaşurarea normală a activităţii în zona-ori a căilor de circulaţie conform destinaţiei,
11.depozitarea  pe domeniul public a mărfurilor, ambalajelor care afectează aspectul estetic sau care impiedică desfăşurarea normala a activitaţii în zona – ori a căilor de circulaţie conform destinaţiei,
12.deteriorarea din culpă a obiectelor ornamentale din locurile publice,
13.ruperea sau tăierea florilor, arborilor, arbuştilor, plantaţiilor şi împrejmuirilor de orice fel din locurile publice,
14.trecerea peste rondurile de flori, peluze, gazon în afara aleilor amenajate în acest scop,
15.paşunatul animalelor  pe domeniul public al comunei
16.lasarea libera pe domeniul public al comunei a animalelor şi păsărilor de orice fel.
17.schimbarea destinaţiei zonelor verzi, fără aprobarea  organului competent al consiliului local.
18.paşunatul animmalelor pe terenuri agricole fără aprobarea proprietarului terenului
19. cultivarea zarzavaturilor pe locurile publice din jurul zonelor de locuit,
20.neîntreţinerea zidurilor, gardurilor, porţilor şi neluarea masurilor de conservare a construcţiilor de orice fel.
21.neîntreţinerea în stare şi condiţii normale de curăţenie a  suprafeţei locative sau a fondului locativ  cu alta destinaţie decât cea de locuinţă şi menţinerea unor firme sau reclame deteriorate sau inestetice.
22.se interzice depozitarea pe domeniul public(în strada) a lemnelor de foc.
23.se interzice depozitarea pe domeniul public(în strada) a materialelor de construcţii de orice fel ( nisip, balast, cărămidă etc.) cu excepţia celor care poseda autorizaţie de construcţie
24.se interzice depozitarea pe domeniul public al comunei a utilajelor agricole, produselor agricole, resturi vegetale şi a altor materiale.
25.ţinerea în suprafaţa locativă sau în curţi a unor materiale care degajă un miros ce deranjează vecinii.
26.deteriorarea sau murdarirea porţilor, gardurilor, jgheaburilor, buralenlor şi faţadelor clădirilor, montarea de garduri de  sârmă ghimpată sau improvizaţii de garduri din diferite materiale,
27.folosirea de hârtii, cirpe, scinduri sau tabla în locul geamurilor lipsă la uşile si ferestrele expuse vederii.
28.neaplicarea pe fiecare imobil  în loc vizibil a tăbliţelor cu numarul de casă.
29.păşunatul  pe paşunile comunale în perioada  de stabulatie  1 nov. -30 aprilie.
30.paşunatul pe păşunile comunale a animalelor nedeclarate în Registrul agricol.
31.lipirea, scrierea sau expunerea de afişe (benere) ori de anunţuri de diferite inscripţii pe ziduri,  porţi, stâlpi, panouri, usi, geamuri sau alte locuri decât cele special amenajate şi cu aprobarea prealabilă a primarului.
32.săpatul pe domeniul public şi privat al comunei după materiale feroase.
Nerespectarea faptelor prevazute la art.3 ptc. 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 28,  31 se sanctioneaza cu amenda intre  100-500  lei.
Nerespectarea faptelor prevazute la art.3 ptc. 4 şi 20 de catre persoanele juridice se sanctioneaza cu amenda intre 1000-2000 lei.
Nerespectarea faptelor prevazute la art.3 ptc.1, 2, 7, 10, 11, 12, 21, 24, 25, 26, se sanctioneaza cu amenda  intre 500-1000 lei.
Nerespectarea faptelor prevazute la art.3 ptc.1, 2 şi 7  de catre persoanelele juridice se sanctioneaza cu amenda intre  1000-2000 lei.
Nerespectarea faptelor prevazute la art.3 ptc. 3 se sanctioneaza cu amenda  intre 1000- 2000 lei.
Nerespectarea faptelor prevazute la art.3. ptc. 18, 29, 30 se sanctioneaza cu amenda intre 500 – 1500 lei,
Nerespectarea faptelor prevăzute la art.3 pct. 32 se sancţionează cu confiscarea uneltelor de săpat şi a materialului feros ce s-a gasit.
Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor din prezenta hotarire se face prin proces verbal, incheiat de primar sau imputernicitii acestuia, in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 2/2001.

Both comments and pings are currently closed.