Înscrierea proprietăților în Registrul Agricol – obligatorie!

Înscrierea proprietăţilor în registrul agricol este obligatorie pentru toată lumea. În baza acestor înregistrări se identifică limitele de proprietate a tuturor şi totodată se calculează şi corelaţia cu taxele şi impozitele aferente.
Mare atenţie: în acest an se va verifica corelarea între ceea ce declară fiecare în registrul agricol şi nivelurile impozabile pentru fiecare cetăţean! Pentru cei în cazul cărora se vor constata diferenţe se vor aplica amenzi, în conformitate cu hotărârile guvernului actual.
REGISTRUL AGRICOL constituie documentul oficial de evidenţă primară,unitară,în care se înscriu date privind componenţa gospodăriilor,terenurile deţinute pe categorii,modul de utilizare a suprafeţei agricole,suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi,suprafeţele amenajate pentru irigat,numărul pomilor, efectivele de animale,utilajele şi instalaţiile agricole, mijloacele de transport, construcţiile gospodăreşti.
REGISTRUL AGRICOL având caracterul unui document oficial constituie o sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici ale administraţiei publice centrale:politică fiscală, agrară, protecţiei sociale, edilitară, sanitară, şcolară.
Totodată constituie baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor:eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor în vederea vânzării în târguri şi oboare,privind calitatea de producător agricol în vederea vânzării produselor la piaţă,privind starea materială pentru situaţii de protecţie socială(şomaj,ajutor social,etc.)etc;
REGISTRUL AGRICOL este o sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic(statistica curentă,pregătirea şi organizarea recensămintelor,organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.).
Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiilor date,sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau a unui membru major al gospodăriei.
TERMENELE la care se efectuează declarea şi înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) 5 – 20 februarie,privind datele anuale privind terenul în proprietate,componenţa gospodăriei,efectivele de animale existente în gospodărie/unitate cu personalitate juridică la începutul anului,precum şi modificările intervenite în cursul semestrului II al anului precedent în efectivele de bovine,porcine,ovine,caprine şi cabaline pe care le deţin(vânzări,cumpărări,produşi vii obţinuţi,animale moarte sau sacrificate,alte intrări-ieşiri),utilaje,instalaţii agricole şi mijloace de transport, construcţii.
b) 15 – 31 mai pentru datele privind modul de utilizare a suprafeţelor agricole,suprafaţă arabilă cultivată,numărul pomilor fructiferi.
c) 1 -15 iulie pentru datele privind evoluţia efectivelor de animale în semestrul I al anului.
Persoanele fizice şi juridice pot declara date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp,în cazul în care au intervenit modificări deosebite în patrimoniul agricol.
Toţi cetăţenii comunei trebuie să înţeleagă importanţa registrului agricol şi de a–şi declara proprietăţile în registrul agricol.
Declaraţia va fi însoţită de copii după actele de proprietate asupra terenurilor(titluri de proprietate şi contracte de vânzare-cumpărare).
Menţionăm că acţiunea de inventariere a terenurilor comunei, prevăzută prin Legea nr. 165/2013 s-a prelungit cu încă şase luni, fapt pentru care inventarierea şi identificarea cât mai exactă a proprietăţilor comunei este obligatorie a se realiza!

Both comments and pings are currently closed.