Săptămână de evanghelizare la Biserica Penticostală din Secusigiu

PICT0189 [800x600]Biserica penticostală din Secusigiu a organizat o săptămână de evanghelizare, in fiecare seară de la ora 18-20. Membrii bisericii impreuna cu invitaţi speciali si prieteni ai bisericii au participat la aceste servicii binecuvantate.Cu acestă ocazie Cuvântul Domnului a fost vestit pe înţelesul fiecăruia privind necesitatea si caile de mântuire a sufletului dintr-o lume pacatoasă, ce se îndreaptă vertiginos spre pierzare.
Biserica penticostală este dechisă in continuare pentru oricine doreşte să asculte Cuvântul lui Dumnezeu după urmatorul program:Joi 18-19;Duminică dimineaţa 9-12; Duminica seara 17-19. Dacă în urmă cu 50 ani biserica era formată din cateva personae astăzi biserica numără aproape 300 de suflete care vă aşteaptă cu drag.
Citind aceste rânduri cu siguranţă vă întrebaţi: ce este evanghelizarea, evanghelia? Evanghelia provine din cuvâtul grecesc Evangelion-Veste Bună.În literatura clasică acest cuvânt indica răsplata dată pentru aducerea de veşti bune.Indică de asemenea mesajul  propriu-zis,care la origine a fost anunţarea victoriei,dar mai tărziu s-a aplicat  şi altor mesaje care aduceau bucurie.Evanghelia este Vestea  Bună că Dumnezeu, în Isus Cristos, a împlinit promisiunile Sale către Israel şi calea mântuirii a fost deschisă pentru toti oameni.Evanghelia vine cu putere si în acelaşi timp este puterea lui Dumnezeu.Ea revelează dreptatea lui Dumnezeu si duce la mântuirea celor ce cred (Rom.1:16-17) Pavel priveşte Evanghelia ca o însărcinare sacră (1Timotei 1:11) iar porunca Mântuitorului este de a proclama Evanghelia până la marginile pământului (Marcu 16:15-16).Intr-o lume tulburată si fară pace Evanghelia este arma divină care linişteste stările convulsionate,redă demnitatea,pacea si asigură viaţă veşnică.Crestinii din intreaga lume au un imn care îi uneste,el se găseşte mai jos prezentat şi a fost intonat de intraga bisrică de la Secusigiu cu  ocazia  evanghelizării.
Iisus,viaţa noastră,noi pe tine Te mărim,
Căci prin jertfirea Ta pe cruce noi voiosi trăim.
Ne-ai dat în dar iertarea pentru vina ce-o purtăm,
De-acea Îţi căntăm:

Glorie, glorie, Aleluia, Părintelui ceresc

Din clipa când în viaţa noastră pacea a intrat
Cântăm întruna mielului ce ne-a răscumpărat
A Lui să fie slava ce în veci va triumfa,
Acum şi pururea.

Temele de la evanghelizare

Cei trei tovarăşi a lui Daniel în cuptorul cu foc-Daniel cap.3
1. Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. L-a ridicat în valea Dura, în ţinutul Babilonului.
2. Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători şi pe toate căpeteniile ţinuturilor, ca să vină la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar.
3. Atunci dregătorii, îngrijitorii şi cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii şi toate căpeteniile ţinuturilor s-au strâns la sfinţirea chipului pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar. S-au aşezat înaintea chipului pe care-l înălţase Nebucadneţar.
4. Iar un crainic a strigat cu glas tare: „Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate limbile!
5. În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului şi a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului de aur pe care l-a înălţat împăratul Nebucadneţar.
6. Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.” –
7. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei şi a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat chipului de aur pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar.
8. Cu prilejul acesta, şi în aceeaşi vreme, câţiva haldei s-au apropiat şi au pârât pe iudei.
9. Ei au luat cuvântul şi au zis împăratului Nebucadneţar: „Să trăieşti veşnic, împărate!
10. Ai dat o poruncă după care toţi cei ce vor auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului şi a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu faţa la pământ şi să se închine chipului de aur;
11. şi după care oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins.
12. Dar sunt nişte iudei, cărora le-ai dat în grijă treburile ţinutului Babilonului, şi anume Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi şi nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălţat tu!”
13. Atunci Nebucadneţar, mâniat şi plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego. Şi oamenii aceştia au fost aduşi îndată înaintea împăratului.
14. Nebucadneţar a luat cuvântul şi le-a zis: „Înadins oare, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, nu slujiţi voi dumnezeilor mei şi nu vă închinaţi chipului de aur pe care l-am înălţat?
15. Acum fiţi gata, şi în clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului şi a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi îndată în mijlocul unui cuptor aprins! Şi care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea?”
16. Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au răspuns împăratului Nebucadneţar: „Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus.
17. Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate.
18. Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!”
Capitolul 3 din Daniel ne prezintă trei tinerii evrei în mijlocul unei mulţimi,în clipa cănd toţi supuşi lui Nebucadneţar urmau să se închine la un idol uriaş în valea Dura.Din întreaga mulţime cei trei tineri refuză să se închine…Ca urmare,sunt pârâţi imediat împăratului.Acesta îi avertizează şi le dă a doua şansă.Daca nu urmau să fie aruncaţi imediat în cuptorul încălzit de şapte ori mai tare decât era normal.Ei au avut această deviză:indiferent ce ni se poate întâmpla noi nu ne închinăm. Intrebarea este:Te salvezi singur sau rămâi în mâna Lui,orice ar fi?
Isus singura cale spre Dumnezeu
Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Omul a fost creat pentru a avea o relaţie personală cu Dumnezeu. Prin neascultare a rupt aceasta minunata relaţie si a devenit pacatos şi în nesiguranţă iar consecinţa e mare:Plata păcatului este moartea dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viaţa vesnică(Romani 6:23).Ca să rezolve această stare deplorabilă a omenirii Dumnezeu a trimis în lume pe singurul lui fiu-Iisus Hristos să fie jertfit pentru ca oricine crede si accepta jertfa Lui sa scape de pedeapsa vesnică şi sa-i dea un nou statut privilegiat de fiu al Său (Ioan 1:12)
Isus potoleşte furtuna (Matei:8:23-27)
23. Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El.
24. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea.
25. Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!”
26. El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.
27. Oamenii aceia se mirau şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”
Atunci pe marea Galileii Iisus a potolit furtuna prin Cuvântul Lui plin de autoritate. Astăzi potoleste furtunile din viaţa oamenilor care este ameninţată mai puternic ca niciodată, tot prin acelaşi Cuvânt.

Omul de treaba si omul lui Dumnezeu(Fapte 10:1-8)
1. În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”.
2. Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.
3. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el şi i-a zis: „Cornelie!”
4. Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat şi a răspuns: „Ce este, Doamne?” Şi îngerul i-a zis: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele.
5. Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru.
6. El găzduieşte la un om numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela îţi va spune ce trebuie să faci.”
7. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale şi un ostaş cucernic din aceia care-i slujeau în tot timpul;
8. şi, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope.
Omul de treaba este un om moral respectuos dar pierdut,omul duhovnicesc este un om de treabă si împăcat cu Hristos-un om salvat, care va trăi veşnic.Diferenţa o da impacarea cu Iisus.Tu ce fel de om esti sau ce om ai vrea să fii?
Cum să urmăm pe Iisus(Luca 9:23-27)
23. Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.
24. Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui.
25. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi?
26. Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.
27. Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
Pentru al putea urma pe Iisus e nevoie de două lucruri: renunţare si acceptare. Trebuie sa ne lepădăm de eul nostru care este foarte puternic si-n schimb trebuie sa luăm crucea lui care înseamnă: ocară,sacrificiu.Isus lumina lumii (Ioan 1:1-5)
1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.
Cuvântul lumină este folosit în legatură cu bucuria,binecuvântarea şi viaţa, în contrast cu durerea adversitatea şi moartea.Încă din vechime a ajuns să simbolizeze prezenţa lui Dumnezeu şi favoarea Lui (Ps.27:1,Isaia 9:2,2 Cor.4:6).Lumina reprezinta sfintenia lui Dumnezeu (1Tim.6:16) şi revelatia dragostei lui în Hristos şi pătrunderea acelei dragoste în vieţile întunecate de păcat.
„Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?”
21. Dregătorul a luat cuvântul şi le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobod?” „Pe Baraba”, au răspuns ei.
22. Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit!”, i-au răspuns cu toţii.
23. Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige şi mai tare: „Să fie răstignit!”
24. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele Neprihănitului acestuia. Treaba voastră!”
25. Şi tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.”
Dacă in urmă cu două mii de ani dregătorul Pilat nu ştia ce să facă cu Iisus.La  influenţa mulţimii L-a dat pe Iisus în mâinile iudeilor care L-au biciuit,ocărât si crucificat.Astăzi noi ştim foarte bine ce să facem cu Iisus există dor două alternative:să-L crucificăm prin respingerea si neacceptarea Lui in viaţa noastră sau alternativa minunată să-I dăm libertatea de-a lucra în inima noastă.Acum noi avem drept de viaţa şi de moarte asupra lui Iisus,la sfârşitul vieţii Isus va avea putere de viaţă şi de moarte asupra noastră în functie de judecata şi alegerea făcută pe când trăiam.
Cine poate fi mântuit?
26. Cei ce-L ascultau au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?”
27. Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.”
28. Atunci Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.”
29. Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-şi fi lăsat casa, sau nevasta, sau fraţii, sau părinţii, sau copiii, pentru Împărăţia lui Dumnezeu,
30. şi să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veşnică.”
31. Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece şi le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim, şi tot ce a fost scris prin proroci.
Mântuirea este izbăvirea morală/spirituală în sens religios dominând aproape întreg cuprinsul Noului Testament.Folosirea acestui termen cu sens nereligios se limiteaza la semnificaţia de a scăpa dintr-un pericol care periclitează viaţa cuiva (Fapte 27:30-31;Marcu 15:30;Evrei 5:7).Cine poate fi mantuit?Orcine (bogati,săraci,pacatosi) care chema numele Domnului si crede in jertfa de pe cruce, poate sa fie iertat şi mântuit.
După ce am parcurs aceste rănduri de jurnal am ajuns la concluzia ca suntem trecători  si neajutoraţi.Nimic nu-l poate ajuta pe om să se salveze din starea în care se găseşte:nici banii,nici numele,nici diplomele (Alexandru Macedon inaite de a murii a pruncit sfetnicilor sa-i lase mâiniele afara din sicriu ca pilda pentru generaţiile care vor urma,că el marele împărat care a cucerit pământul cunoscut la vremea aceea  a plecat cum a venit-gol,fără nimic.).
Dar e minunat să stim ca avem pe cineva care se gândeşte la nevoile noastre neîncetat şi are soluţii deosebite pentru viitorul nostru (Ieremia 29:11).Daca vom face liniste in suflet vom putea auzi vocea dulce si inconfundabilă care răsună si în anul 2012 special pentru noi.Voce care ne cheamă la viaţă şi biruinţă.

Răsună chemarea divină
Răsună chemarea din cer
Ne cheamă Cristos la lumină
Dă viaţă acelor ce pier.
Răsună chemarea divină
Răsună chemarea din cer
Ne cheamă Cristos la lumină
Acei ce-L ascultă nu pier.

COR Acei trudiţi si-mpovăraţi
Veniţi odihnă să aflaţi
La Domnul Iisus mângăiere
veţi primi.
Hristos vă va mântui

Acum când pacatu-i la culme
Şi lume-i robită de rău
Isus ne mai dă mântiure
Se-ndură şi azi Dumnezeu.

Aleargă spre moarte mulţimea
De oameni ce zac în păcat
Nu vor să primească lumina
Păcatul îi duce spre iad.

Răsună şi astăzi chemarea
E glasul acelui prea Sfânt
Acel ce-nsetează să vină
Să bea din izvorul cel sfânt.

Pentru un an nou linistit si binecuvântat va indemnăm sa-L slujiţi pe Dumnezeu care rămâne credincios în toate indiferent de circumstanţe.Soluţia de pace şi binecuvântare e în mâna dumneavoastră.
Cu ocazia evanghelizării si nu numai biserica penticostală din Secusigiu multumeşte tuturor celor care au participat la servicile bisericii si în special domnului primar si consilierilor locali.Şi vă doreşte tot ce-I mai bun:îţelegere,armonie,rodnicie.ploi la vreme, soare la timp şi iubire in toate.Dumnezeu să fie cu noi!
Conducerea bisericii

Both comments and pings are currently closed.