Despre acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Potrivit art. 2  din legea nr 248/ 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ( adică de maxim 284 lei / membru de familie).
Referitor la modul de calcul a venitului net lunar pe membru de familie, art. 10  alineat (1) din legea nr 248/2015sunt prevăzute  următoarele: ”La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 2 lit. b) din lege, se iau în considerare toate veniturile impozabile şi neimpozabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional.
Nu intră în calculul venitului net lunar pe membru de familie următoarele: alocația de stat pentru copii, sumele primite cu titlul de prestații sociale în baza legii nr 448/2006, ajutorul social acordat în baza Legii nr 416/2001 și ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutoarele de stat, bursele elevilor sau studenților, sumele primite din activitatea de zilier,  sumele primite ca urmare a participării la programe de formare profesională dacă nu au titlu de venituri salariale și sumele primite cu titlu de ajutor temporar sau cu titlu de ajutor de urgență.
Solicitarea de acordare a acestui stimulent se depune la Serviciul Asistența Socială oricând pe parcursul anului școlar, tichetul social pentru grădiniță acordându-se de la data cererii conform Dispozitiei Primarului de admitere a solicitării, cu condiția ca preșcolarul/ preșcolarii să frecventeze zilnic cursurile grădiniței.
Părintele care solicită acordarea tichetului social pentru grădiniță va prezenta la Serviciul Asistența Socială următoarele documente:
•DOCUMENT DOVEDITOR AL ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂ- original- emis de secretariatul școlii de care aparține grădinița.
•DOCUMENTE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR – original și copii
•LIVRET DE FAMILIE ȘI CERTIFICATE DE NAȘTERE ALE TUTUROR COPIILOR DIN FAMILIE.- originale și copii
•ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ CU VENITUL NET DIN LUNA ANTERIOARĂ, INCLUSIV VALOAREA BONURILOR DE MASĂ.
•ADEVERINȚĂ DE VENIT DE LA ANAF pentru persoanele fără loc de muncă ( această adeverință se poate solicita și  de către funcționarul din Primărie)
•CUPOANE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII SAU EXTRASE DE CONT CU ALOCAȚIILE AFERENTE LUNII TRECUTE
•CUPON VENIT MINIM GARANTAT, dacă este cazul
•CUPON ALOCAȚIA DE SUS-ȚINERE A FAMILIEI, daca este cazul,
– CUPON INDEMNIZATIE DE HANDICAP, dacă este cazul.
– CUPON PENSIE, dacă este cazul.
•ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL SE AFLĂ ÎN PLASAMENT FAMILIAL- SUNT NECESARE ACTELE DE IDENTITATE ALE COPILULUI ȘI ALE FAMILIEI DE PLASAMENT ȘI VENITURILE FAMILIEI DE PLASAMENT.
Menționăm că restul formularelor vor  fi completate de solicitant la  biroul Seviciului Social.
Primăria Comunei Secusigiu

Both comments and pings are currently closed.