În atenția cetățenilor – Despre ajutoarele de încălzitre

Persoanele singure si familiile cu venituri mici care nu-si permit sa acopere in totalitate cheltuielile pentru incalzirea locuintei (consumatori vulnerabili) pot cere ajutoare financiare, conform OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece.(“Ajutorul pentru incalzirea locuintei prevazut de prezenta ordonanta de urgenta ca masura de sprijin suportata din bugetul de stat se acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, precum si in baza legii”).
Ajutorul de încălzire se acorda doar pentru principalul sistem de incalzire folosit la domiciliu/resedinta, pentru consumatorii de energie termica in sistem centralizat, energie electrica, gaze naturale sau lemne, carbuni si combustibili petrolieri.
Cuantumul ajutorului depinde, in principal, de veniturile obtinute de solicitanti. Concret, pentru obtinerea ajutorului pentru energie termica, venitul net mediu lunar pe membru de familie trebuie sa fie de pana la 1,572 ISR (786 de lei) in cazul familiilor si 2,164 ISR (1.082 de lei) in cazul persoanei singure. In cazul ajutorului pentru gaze naturale, a celui pentru energie electrica si a celui pentru combustibili solizi sau petrolieri, venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure trebuie sa fie de cel mult 1,230 ISR (615 lei).
Potrivit OUG nr. 70/2011, cererea poate fi depusa oricand, in intervalul 1 noiembrie – 31 martie, pana la data de 20 a fiecarei luni. Astfel, o persoana singura care se adreseaza primariei pana in data de 20 decembrie, de exemplu, primeste ajutorul incepand cu luna decembrie. Daca cererea este depusa in decembrie, dupa data de 20, ajutorul este acordat incepand cu luna ianuarie.
Ajutoarele pentru incalzirea locuintei sunt acordate pe baza unei cereri si a unei declaratii pe propria raspundere referitoare la componenta familiei, veniturile acesteia si bunurile detinute, prezentându-se acte doveditoare în acest sens. Modelul cererii si declaratiei pe propria raspundere se găsește la sediul Primăriei.
Atentie! Daca, dupa depunerea documentelor doveditoare de catre solicitanti, exista suspiciuni, ajutoarele sunt acordate doar dupa ce serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale. In cazul ajutorului pentru energie electrica, ancheta este obligatorie!
Ajutoarele de incalzire sunt acordate in functie de venitul net mediu lunar, iar la stabilirea acestuia sunt luate in calcul toate veniturile obtinute in luna de dinaintea depunerii solicitarii.
Persoanele care au anumite bunuri nu pot primi ajutoare de incalzire!
Conform legislatiei aplicabile in prezent, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului include urmatoarele:
Bunuri imobile:
-cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti;
-terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala;
Bunuri mobile
(aflate in stare de functionare):
-autoturism/ autoturisme si/sau motocicleta/ motociclete cu o vechime mai mica de zece ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile;
-mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de zece ani;
-autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze;
-salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”;
-utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
-utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;
-utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
Depozite bancare:
-depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei;
-terenuri/animale si/sau paduri:
-suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 de euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

Documente necesare obținerii
ajutorului pentru încălzire
1.Acte de identitate pentru toţi membrii familiei:
a)Buletin de identitate,carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cei peste 14 ani,
b)Certificat de nastere pentru minorii sub 14 ani,
c)Certificat de căsătorie/deces (după caz),
d)Sentinţa de divorţ ( în copie) ,
e)Permis de şedere temporara, permis de şedere pe termen lung, carte de rezidenta şi carte de rezidenţa permanentă, pentru cetăţenii străini sau apatrizi.
2.Acte doveditoare de venituri (luna anterioară depunerii cererii):
a)Adeverinţă salar net (orice fel de salar) cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă şi dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice,
b)Venituri obţinute din străinătate,
c)Cupon de pensie (orice fel de pensie),
d)Cupon indemnizaţie şomaj sau venit lunar de complementare,
e)Adeverinţa indemnizaţie pentru persoana cu handicap,
f)Adeverinţă bursă elevi şi studenţi (se specific felul bursei şi cuantumul),
g)Adeverinţă indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau 3 ani,
h)Talon de plată indemnizaţii cu caracter permanent,
i)Cupon alocaţii de stat pentru copii, de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi,
j)Act legal de încredinţare a minorilor ( când aceştia nu locuiesc împreună cu părinţii, sau dacă părinţii sunt despărţiţi legal sau în fapt)
k)Hotărârea de încredinţare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredinţaţi spre adopţie,
l)Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la varsta de 1, 2 sau 3 ani,
m)Stimulentul lunar de inserţie,
n)Orice alt document care să dovedească veniturile lunare menţionate în declaraţia de venituri cod 01- 83.
3.Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate- certificate de încadrare în grad de handicap (în copie)
4.Acte doveditoare privind locuinţa ( pentru titularul cererii)
a)contract de vânzare –cumpărare,
b)contract de închiriere,
c)orice act care să ateste dreptul locative sau de folosinţă în condiţiile legii.
5.Acte doveditoare privind bunurile mobile
a)Adeverinţă Serviciul Impozite şi Taxe
b)Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/ vehiculului ( în copie)
6.Adeverinţă de la Compartimentul Registru Agricol din care să reiasă suprafeţele de teren intravilan şi extravilan deţinute în proprietate/folosinţă,
7.Adeverinţă venit –  ANAF pentru toate persoanele peste 16 ani cu excepţia elevilor (se va solicita de către Compartimentul Asistenţă Socială),
8.Declaraţii din care să reiasă că nici un membru al familiei nu are depozite bancare de peste 3000 lei şi alte venituri în afara celor declarate în cererea pentru acordarea ajutorului de încălzire
9.Acte doveditoare privind sistemul de încălzire:
a)Factura E- ON (în copie)
b)Factura ENEL ( în copie),
c)Contract valabil pentru furnizarea energiei electrice şi dovada debranşării de la furnizarea gazelor natural pentru solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică (în copie)
Actele referitoare la venit vor fi prezentate pentru luna anterioară celei  în care se depune cererea.
Venitul net maxim pentru care se poate depune cererea este de 615 lei, lunar/persoană la încălzirea locuinţei cu energie electrică şi lemne.

Both comments and pings are currently closed.