CATRE DETINATORII DE DE CAI DE ACCES LA DRUMUL JUDETEAN SI DE PANOURI PUBLICITARE PE TERITORIUL COMUNEI SECUSIGIU!

adrsa CJA- drumuri si poduri

Anunt colectiv

ANUNȚ PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR RECICLABILE

COMUNICAT DE PRESA

Beneficiarii publici ai PNDR 2020 pot opta pentru demararea procedurilor de achizitii inaintea incheierii contractului de finantare cu AFIR

aici se gaseste documentul oficial – Comunicat de presa AFIR Beneficiari publici PNDR 2020 – CLICK AICI

INFORMATII DESPRE PESTA PORCINA

ANSVSA – NOTIFICARE DE INSTAURARE A ZONEI AFECTATE SI MASURILE CE SE IMPUN

notificare ANSVSA – privind pesta porcina

SE ÎNCHID TEMPORAR TÂRGURILE SĂPTAMÂNALE DIN COMUNĂ

ANUNT

Scanned Image

Atenție la focurile deschise!

Pentru a preveni producerea unor evenimente ce pun în pericol viaţa, sănatatea şi bunurile persoanelor vă aducem la cunoştiinţă următoarele măsuri care trebuie să le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate:

•Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisã;

•Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregãtite, cu luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii, precum şi stingerea jarului dupã terminarea activitãţii; 

•Arderea miriştilor se face numai dupã luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãţi, asigurându-se supravegherea permanentã a arderii; 

•Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţã de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţã de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a fi supravegheat şi asigurat prin mãsuri corespunzãtoare ;

•Arderea miriştilor se executã numai pe baza permisului de lucru cu foc acordat in urma intocmirii documentatiei prealabile de catre Garda de Mediu.

Încalcarea prevederilor susmenţionate precum şi nesesizarea acestor încalcari autoritatilor abilitate (poliţie, pompieri), atrage după sine raspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.

SVSU Secusigiu

Informaţii utile privind înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul. Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite (persoane îndreptăţite sunt cele care justifică acest lucru prin: contract de întreţinere, testament, rentă viageră sau alte cazuri asimilate celor menţionate).

Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declaraţia se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În aceste cazuri, înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaraţia se face în scris, arătând motivele întârzierii.

Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

a)certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea,  sigiliul/ştampila  unităţii  sanitare,  în  care trebuie consemnată  cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;

 b)certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz; 

c)actul de identitate al decedatului;

d)livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat; 

e)fotocopia actului de identitate al declarantului.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

Primăria Comunei Secusigiu